in

Chủ đề: View của TWICE “Feel Special” sau kh…


Chủ đề: View của TWICE “Feel Special” sau khi trừ view quảng cáo
Nguồn: theqoo

Từ 20.9 tới 26.9, view hàng tuần: 29.1T

Từ 27.9 tới 3.10, view hàng tuần: 17T
29.1T + 17T=46.1T trong hai tuàna

Khoảng 3.10 là đã được 777.7T
View quảng cáo=77.7T – 46.1T=31.6T

Khác

Bạn thấy sao ?

0 points
Upvote Downvote

Trả lời

Bài báo: Krystal, vẻ đẹp không đ&#789…

Bài báo: Krystal, vẻ đẹp không đ&#789…

MAP OF THE SOUL: PERSONA LẠI MANG VỀ THÀNH TÍCH M&#78…

MAP OF THE SOUL: PERSONA LẠI MANG VỀ THÀNH TÍCH M&#78…